Khái niệm

+Nhận dạng thương hiệu công ty
+Địa điểm tìm nguồn cung ứng
+Thiết kế trang trí
+Những món quà
+Lựa chọn dịch vụ ăn uống
+Thiết kế logo
+Thiết kế bảo đảm
+Thiết kế sân khấu
+Ánh sáng