Hội Nghị

+Các nhà hoạch định cuộc họp toàn cầu và dịch vụ lập kế hoạch sự kiện
+Báo chí và giới thiệu sản phẩm
+Làm việc nhóm và đánh giá nhóm
+Ăn tối
+Dịch vụ sáng tạo, sản xuất, Sự kiện giải trí và nhiều hơn nữa