Văn Hóa Doanh Nghiệp

+ Tập trung chăm sóc khách hàng

+Trung thực là phương châm hàng đầu

+Thõa mãn khách hàng là chiến lược tốt nhất

+Vượt trên cả sự mong đợi của khách hàng